Duben 2012

Deska

24. dubna 2012 v 21:42 | Kafuboss |  Život
Pokud si představíme obyčejnou dřevěnou desku, o nějaké tloušťce, délky a šířky. My chceme tuto desku zlomit. Těžko ji budeme lámat, když budeme silou působit na nejužší profil. Když se na ni díváme z tohoto pohledu, tak o desce skoro nic nevíme. Pokud ale desku otočíme o 90°, tak ji náhle uvidíme v jiné perspektivě, z jiného úhlu. Náhle tu vidíme, kde a kolik má deska suků, kde je deska nejvíce vhodná ke zlomení...


Proč lidé chtějí měnit věci, kterým nerozumí?

Hledání smyslu

20. dubna 2012 v 3:35 | Kafuboss |  Život
Poslední dobou jsem hledající. Hledám svůj smysl. Tedy hlavní smysl jsem nalezl ve víře, ale já hledám své místo v tom celém soukolí. Je vůbec možné ho někdy najít?
Ještě nedávno jsem byl šťastný. Měl jsem všechno co člověk může mít. Práce, zdraví, bydlení, láska,... cítil jsem se šťastný - věděl jsem, že moje existence má pro někoho smysl. Někomu jsem byl celým světem. Teď tomu tak není. Nevidím žádný záchytný bod v mém budoucnu. A z toho jsem možná velmi nejistý. To mě možná svazuje. Je to nejistota. Ale asi je to na místě a je nutné si tím projít.
V tomto okamžiku mi přišla na pomoc rada kamarádky: žij ze dne na den! To je zajímavý pohled, protože takhle jsem nikdy nežil, ale také jsem nikdy nezažil to co teď prožívám... Takže je potřeba se tím asi řídit. Nepřemýšlet tolik o věcech budoucích, protože všechno stejně bude jinak. Já si můžu něco naplánovat, ale těch různých aspektů které vše mohou ovlivnit je prostě tolik, že výsledek bude jiný. Jinými slovy: člověk míní, Pánbůh mění :)
Nikdy předtím jsem nemusel přemýšlet o tom co chci. Jakou chci partnerku. Prostě jsem jednu měl, bral jsem ji takovou jaká byla a nic jsem moc neřešil. Bylo to všechno takové automatické. Samo to nějak přišlo, dalo by se říct, že bez boje... a pak to náhle skončilo. A teprve s koncem si člověk uvědomuje vše co měl. Vidí chyby kde dělal on i kde dělala partnerka. Teď už s tím ale nejde nic dělat. Minulost již nezměníme, je nutné měnit budoucnost.
Teď přemýšlím jaká by měla být moje nová partnerka... Ale je vůbec možné si někoho takto vymodelovat? Ideální partner neexistuje. Může se stát, že tento svůj ideál budeme hledat do konce svých dnů... a nikdy jej nenajdeme. Někdo kdysi řekl, že vztah je potřeba vyzkoušet. Sejdou li se dva kteří si rozumí, pokračují ve vztahu, buď ho prohlubují a vzájemně se o něj starají, nebo se od sebe vzdalují. Když o tom přemýšlím, tak mi vychází, že bez zkoušek nemůže člověk vystudovat. Bez zkoušek nemůže člověk růst a ničeho dosáhnout. Čeho dosáhnou lidé, kteří jsou celý život vedeni za ručičku? Bez zkoušek to prostě nejde. A k některým zkouškám musíme jít několikrát. A žádná zkouška není zbytečná. Žádná! Vždy si ze zkoušky něco odneseme. Zkušenost. To nám nikdo nevezme.
Teď ještě k partnerství. Jaký partnerský život chceme? Našim nejbližším vzorem byli naši rodiči. Dávali nám rady, nebo nám svým chováním ukazovali jak se má rodina budovat, udržovat, jak se mají řešit konflikty, ...
Jsou to vlastně postavené základy pro náš budoucí vztah. Ať se nám to líbí, nebo ne, tak to jací byli naše rodiče si vlastně poneseme i do našeho vztahu. Ale je jen a jen na nás, to co si vybereme a co se nám líbí, co chceme změnit. Nebo budeme přesně jako oni?

Přechod přes hřebeny Brd - video

18. dubna 2012 v 8:06 | Kafuboss |  Dobrodružství
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-30916165-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Modlitba zamilovaných

18. dubna 2012 v 4:14 Modlitby
Láska je trpělivá;
Pane, daruj mi trpělivost, která dokáže snášet tíhu každého dne.
Láska je velkodušná;
Pane, pomoz mi usilovat o její (jeho) dobro dříve než o své.
Láska nezávidí;
Pane, nauč mě radovat se z každého jejího (jeho) úspěchu.
Láska se nevychloubá;
Pane, usměrni mě, abych nedával na odiv, co pro ni (něj) dělám.
Láska není domýšlivá;
Pane, dej mi odvahu říkat "udělal jsem chybu".
Lásce nechybí úcta;
Pane, dej ať v její (jeho) tváři mohu vidět tvoji tvář.
Láska se nehněvá;
Pane, vzdal gesta a slova, která zraňují.
Láska nepočítá křivdy;
Pane, smiřuj nás v odpuštění, které zapomíná na chyby.
Láska nemá radost z nespravedlnosti;
Pane, otevři naše srdce k potřebám lidí kolem nás.
Láska se raduje z pravdy;
Pane, veď naše kroky k tobě, který jsi cesta, pravda a život.
Láska všechno přikrývá, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží;
Pane, pomáhej nám přikrývat láskou dny, které prožijeme společně,
pomáhej nám věřit, že láska i hory přenáší,
pomáhej nám doufat v lásku i proti vší naději.
Amen

Prosby

18. dubna 2012 v 1:32 Modlitby
Bůh má jen tři odpovědi na KAŽDOU naši prosbu :

1. ANO
2. ještě NE
3. Mám pro Tebe něco lepšího!

Chtěl bych Ti říct

17. dubna 2012 v 3:20 Modlitby
Modlitba, kterou mi poslal v těžkých chvílích můj kolega. Děkuji ti.
Chtěl bych Ti říct, že tvůj život má velkou cenu před Hospodinem. Patříš k Jeho vyvoleným a On tě zahrnul do svých plánů. To není důvod k obavám, ale ani k pýše. Je to důvod klidně mužně odmítat co jiní přijímají a naopak přijímat, to co jiní odmítají, v souladu s Jeho vůlí. Ať Hospodin žehná a chrání tě, ať nad tebou rozjasní tvou tvář a obdaří tě pokojem.
Amen

Modlitba řidičova

17. dubna 2012 v 3:09 Modlitby
Dopřej mi, Pane, pevnou ruku a jisté oko. Dej, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti! Ty jsi dárcem života: dej mi, prosím abych žádným svým skutkem nezničil nebo nepoškodil tento dar. Kéž vždy pomáhám každému, kdo mě potřebuje. Nedovol, Pane, aby mě ovládla záliba v neřízené rychlosti. Kéž se vždy těším z krásy stvořeného světa, kéž jedu svou cestou vždy klidně, vyrovnán a pln radosti a kéž bez nehody dojedu k svému cíli. Pane, průvodce můj na mých cestách, pomáhej mi!
Amen

Za dobrou volbu manžela/manželky

17. dubna 2012 v 2:59 Modlitby
Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě.
Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě:
osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně rozhodoval.
Ať nehladím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody.
Ať raději přihlížím k zdraví duše i těla,
ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce.
Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí.
Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme.
Přeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách.

Amen

Na rozcestí života

17. dubna 2012 v 2:44 | B.Cibulková |  Modlitby
Na rozcestí života
Cesto k Bohu jediná a svatá, Kriste láskyplný a moudrý nade vše, pohlédni do cesty mého života. Vyhledávám Tvou pomoc, protože život mne přivádí do různých těžkostí i na křižovatky rozhodnutí a já nevím, kudy jít a jak řešit své otázky, odstranit starosti, uklidnit se a se vším se vyrovnat s láskou.
Kriste, můj Učiteli, který mne učíš život poznávat a chápat, Ty znáš mou budoucnost, kterou mi připravuje Bůh a Pán. Já ji však neznám. Nechci učinit nic, co by mne mohlo zavést na místo, kde bych nemohl prospívat tak, jak je žádoucno pro mne a mou duchovní budoucnost.
Proto Tě prosím, abys za mne hleděl do mého života, prohlédl všechny jeho směry, i to, co je potřeba prožívat, čím a proč mám trpět, jakou očistu konat a jak se zdokonalit.
S důvěrou svou ruku Tobě podávám i s vírou a přesvědčením, že povedeš mne tam, kam patřím a kde mohu pracovat na svém zušlechtění, kde je třeba mé služby, pomoci a oběti. Vkládám se do vůle Tvé, aby mne vedla životem, střežila okamžiky významné, rozhodující o mé současnosti i budoucnosti a dala v srdci pokyny k rozhodnutí dobrým a správným.
Kriste láskyplný a moudrý, rozhodni za mne na všech životních křižovatkách, kudy a kam mám spěchat, komu otvírat náruč bratrství, kde hledat moudrost Boží, osudy pokojné ve službách Tobě i člověku. Vlož mi i slovo na jazyk, myšlenkám dej směr a cíle.
Uveď mne v cestu, která Tobě je nejmilejší, na ní mi žehnej, práci mé dej pečeť díla svého, aby nesla požehnání všem.

Amen

Víra

16. dubna 2012 v 5:29 | Kafuboss |  Život
Co je to vlastně víra? Víra je dar! Je to mezistupeň mezi nadějí a láskou. Víra je něco co rozumem nemůžeme vysvětlit. Něco na co si nemůžeme šáhnout, co přístroje nezaznamenají, nezměří. Je to mimo naše vědění. Něco v co doufáme. Je to něco bez takové zpětné vazby. Mimo hmotný - materiální svět. Je to součást našeho já. Neexistuje na tomto světě nikdo, kdo v nic nevěří. Někdo věří v moc peněz, někdo věří sám sebe, jiný v druhého člověka, ve vědu, lásku, ... Je zajímavé a je to rozhodně moc dobře, že víru si nelze vynutit. I když se o to mnoho lidí snažilo, snaží a snažit bude. Protože vše vynucované nikdy nic nevyřešilo. Vždy si člověk musí tu cestu vyšlapat sám. Samostatná kapitola je pak víra v Boha.

A na to bych chtěl navázat. Víra v Boha ještě neznamená, že musím chodit do kostela a navštěvovat nějakou církev. Je přece mnoho filozofických směrů a hnutí, a každý má právo si dle své svobodné vůle zvolit ten směr, který mu vyhovuje nejvíce. Znám plno lidí, kteří věří v Boha, ale do kostela nepůjdou. V kostele jim třeba vadí hluční lidé, cizí myšlenky, ... A tak chodí rozjímat do přírody, na hřbitov, doma, na místa kde se dokáží zklidnit. Hledají Pána svou cestou. Přijde mi, že to ale mají složitější, než ti, kteří chodí do kostela a jsou v nějaké církvi.

Ale pozor, to že někdo chodí do kostela, ještě neznamená, že je něco více... Někdy se stává, že věřící lidé se povyšují nad nevěřícími - to je rasismus. Duchovní rasismus! A přitom tito věřící zapomínají na podobenství (Luk 18) - farizeus a celník.

Z některých návštěvníků mší mám kolikrát dojem, že si tam přišli jen udělat čárečku za další prožitou mši.
To je rozhodně špatně. Při mši bychom měli cítit naplnění, nějaké obohacení. Pokud ho necítíme, je něco špatně. Ať už je to knězem - na něm moc záleží, nebo námi samotnými - nejsme třeba natolik soustředěni, nebo přicházíme velmi rozladěni. A to vše může mši narušit. Tím, že po mši odejdu domů, tím to nekončí. Jde o to si vytvořit nějaký soukromí vztah s Ním. A dále to rozvíjet. Ať už modlitbou, nebo nějakou četbou, či třídění myšlenek.

Ale vraťme se k víře. Víra je velice křehká věc. Je spojena s nadějí, ale hlavně s láskou. A láska, ani naděje nemůže bez víry být. Proto je potřeba na ní pracovat. Už jen když si uvědomíme, že máme víru a dokážeme za ni poděkovat.